Teatrul Municipal "Matei Vișniec" Suceava

Angajări

Anunt concurs Actor, grad profesional IA – 1 post

https://www.teatrulmateivisniec.ro/

Teatrul Municipal ,,Matei Vişniec Suceava organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante, în cadrul Compartimentului artistic de:

 • Actor, grad profesional IA – 1 post  

Condiţiile de participare la concurs sunt următoarele:

 1. generale: cele prevăzute de art. 3 din Regulamentul-cadru - Anexa la H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare:
 1. are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 2. cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exercițiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
 1. specifice pe post:  

- nivelul studiilor – superioare

- studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul Artelor spectacolului (Actorie);

- vechime în specialitate:  minimum 6 ani și 6 luni;

- bărbat, limite de vârsta: 35-40 ani – conform prevederilor art. 14 din Ordonanța nr. 21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic, cu modificările și completările ulterioare.  

Concursul va consta în susţinerea a două probe de către candidaţii declaraţi admişi la selecţia dosarelor, respectiv: proba practică şi interviul.

 

Concursul se organizează conform calendarului următor: 

 

 • 15 noiembrie 2019, ora 1200 - termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 15 noiembrie 2019, ora 1600 - comunicarea rezultatelor selecției dosarelor,
 • 18 noiembrie 2019, ora 1200 - termenul limită de depunere a contestațiilor la selecția dosarelor, 
 • 18 noiembrie 2019, ora 1600 - soluționarea contestațiilor și comunicarea rezultatelor ;
 • 25 noiembrie 2019, ora 0900 - proba practică;
 • 25 noiembrie 2019, ora 1600 - anunțarea rezultatelor  probei practice;
 • 26 noiembrie 2019, ora 1200 - termenul limită de depunere a contestațiilor la proba practică; 
 • 26 noiembrie 2019, ora 1600 - soluționarea contestațiilor și comunicarea rezultatelor pentru proba practică;
 • 27 noiembrie 2019, ora 1000 - interviu;
 • 27 noiembrie 2019, ora 1600 - anunțare rezultate interviu;
 • 28 noiembrie 2019, ora 1000 - termenul limită de depunere a contestațiilor la interviu;
 • 28 noiembrie 2019,  ora 1600  - soluționarea contestațiilor și comunicarea rezultatului final al concursului.

 

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare *;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

*  Formularele  se pun la dispoziţie de Serviciul Resurse Umane.

 

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Depunerea dosarelor de concurs și desfășurarea celor două probe de concurs vor avea loc la sediul Teatrului  Municipal ,,Matei Vişniec” Suceava, situat în strada Dragoş Vodă, nr.1, localitatea Suceava, județul Suceava.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt afişate la sediul Teatrului Municipal “Matei Vișniec” Suceava, str. Dragoș Vodă, nr.1, localitatea Suceava, județul Suceava și pe pagina oficială a instituției, accesând https://www.teatrulmateivisniec.ro/ro/anunturi/angajari/.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Compartimentul Resurse Umane - camera 205, persoană de contact Lăcătușu Doina – Consilier,  telefon: 0330 803 995 sau 0759 048 681.

                                                                                                  Director General,

Carmen Veronica STEICIUC

 

 

 

B I B L I O G R A F I E

pentru concursul de ocuparea a funcției contractuale de execuție de

Actor,  grad profesional  IA,  în cadrul Teatrului Municipal ,,Matei Vişniec “ Suceava 

 

- O.G. 21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole și concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic, cu modificările și completările ulterioare;

- Codul Administrativ, PARTEA a VI-a - Statutul funcționarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administrația publică și evidența personalului plătit din fonduri - TITLUL I

- Istoria Universală a Teatrului, de Ion Zamfirescu

Tematică

Repertoriu artistic: monolog, poezie, scene din spectacole în care a jucat.

                                                                                                Director General,

Carmen Veronica STEICIUC


Teatrul Matei Vișniec Suceava

Teatrul Matei Vișniec Suceava