Angajări

Anunț pentru ocuparea a 5 posturi vacante

Nr. 1261 din 31.10.2017
A N U N Ţ

Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava, anunță organizarea unui concurs în data de 06.11.2017, la sediul său, situat în strada Dragoș Vodă, nr.1, pentru ocuparea a 5 posturi contractuale vacante, prin angajare directă, pe perioadă determinată, după cum urmează:

Compartiment financiar contabil:

 • Economist gradul I (S) – 1 post

 

Compartiment Marketing, Comunicare, Imagine și Relații publice:

 • Expert marketing PR, gradul I (S) - 1 post

 

Compartiment artistic:

 • Secretar literar gradul I (S) – 1 post

 

Compartiment Programe, Proiecte culturale:

 • Expert programe și strategii de dezvoltare gradul II (S) – 1 post

 

Birou tehnic de scenă:

 • Operator lumini, treapta III (M) - 1 post;

 

Condiţiile specifice pentru participare pe posturi sunt:

 • Economist gradul I (S)

 • vechime în specialitate de minimum 3 ani și 6 luni

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul: ştiinţe economice

 • Bibliografie:

 • Ordonanţa nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic;

 • Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice.

 • Legea nr.82/1991 a contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 

 • Expert marketing PR, gradul I (S)

 • vechime în specialitate de minimum 6 ani și 6 luni

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă.

*Pot constitui un avantaj studiile absolvite în domeniul economic.

 • Bibliografie:

 • Ordonanţa nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic;

 • Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;

 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.

 

 • Secretar literar, gradul I (S)

 • vechime în specialitate de minimum 3 ani și 6 luni

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniile: Filologie, Studii culturale, Teatru și artele spectacolului

 • Bibliografie:

 • Ordonanţa nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic;

 • Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;

 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.

 

 • Expert programe și strategii de dezvoltare gradul II (S) – 1 post

 • vechime în specialitate de minimum 3 ani și 6 luni

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă

 • Bibliografie:

 • Ordonanţa nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic;

 • Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;

 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

 

 • Operator lumini tr.III (M)

 • vechime în muncă/specialitate de minimum 6 luni

 • studii liceale

 • calificare în domeniul absolvit

Cerințe:

- cunoștințe operare calculator;

- disponibilitate pentru deplasări (turnee în țară și străinătate);

- adaptabilitate rapidă şi deschidere spre învăţare şi perfecţionare;

- rezistență la stress;

- disponibilitate la program flexibil.

Bibliografie: Tehnica în teatru – Stelian Cărbunaru , Editura tehnică, București, 1988

 

Concursul va consta în susținerea unui Interviu.

 

Pentru posturile de Economist gr. I, Expert marketing PR, gr. I, Secretar literar, gr. I, Expert programe și strategii de dezvoltare gr. II:

Desfășurarea interviului, va avea loc cu începere de la ora: 10.00

 

Pentru postul de Operator lumini tr.III:

Desfășurarea interviului, va avea loc cu începere de la ora: 14.00

 

Persoanele interesate vor depune până la data de 03.11.2017, ora 15.00 la Compartimentul resurse umane din cadrul Teatrului Municipal Matei Vișniec” Suceava dosarul care va cuprinde următoarele documente:

 • copia actului de identitate

 • curriculum vitae model European

 • scrisoare de intenție

 • cerere de înscriere (va fi solicitată la Compartimentul Resurse Umane)

 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor absolvite, certificate de calificare, etc.

 • copie a carnetului de muncă şi/sau adeverinţe care să ateste vechimea în muncă şi în specialitate

 • adeverință de sănătate de la medicul de familie sau Medicina Muncii

 • cazier judiciar sau declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale

Copiile actelor solicitate pentru dosarul de înscriere se vor prezenta însoțite de documentele originale.

 

Relaţii suplimentare se pot obţine la Compartimentul Resurse Umane, camera 205, la telefon: 0759 048 680 sau e-mail office@teatrulmateivisniec.ro

 


Teatrul Matei Vișniec Suceava

Teatrul Matei Vișniec Suceava