Angajări

Anunț pentru ocuparea a 2 posturi contractuale vacante de execuție

În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, cu modificările și completările ulterioare,  Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava, anunță organizarea unui concurs în data de 17.09.2018, la sediul Teatrului Municipal “Matei Vișniec” Suceava, strada Dragoș Vodă, nr.1, pentru ocuparea a 2 posturi contractuale vacante de execuție prin angajare directă,  pe perioadă determinată, după cum urmează:

În cadrul Biroului tehnic de scenă

 

 • Operator imagine, treapta I  (M) - 1 post

 

Condiţiile de participare la concurs sunt următoarele:
a) generale: cele prevăzute de art. 3 din Regulamentul-cadru - Anexă la H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare;
b) specifice:

- studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;

- vechime muncă necesară de minimum  -   6 ani și 6 luni

 

Cerințe specifice:

- cunoștințe bune de operare calculator

- disponibilitate pentru deplasări (turnee în țară și străinătate)

- cunoștințe bune de setare, operare și utilizare a videoproiectoarelor, mixerelor video, camerelor video, plăcilor de captură video etc.;

- cunoștințe bune despre conectică video (cabluri, HDMI, VGA, RCA, coaxial, etc.);

- cunoștințe bune de utilizare a programelor Resolume Arena, Adobe Photoshop și altele similare.

- adaptabilitate rapidă şi deschidere spre învăţare şi perfecţionare;

- rezistență la stress;

- disponibilitate la program flexibil.

 

 • Operator lumini, treapta III  (M) - 1 post

 

Condiţiile de participare la concurs sunt următoarele:
a) generale: cele prevăzute de art. 3 din Regulamentul-cadru - Anexă la H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare;
b) specifice:

- studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;

- vechime în muncă necesară de minimum  -  6 luni

 

Cerințe specifice:

- cunoștințe bune de operare calculator

- disponibilitate pentru deplasări (turnee în țară și străinătate)

- cunoștințe operare consolă lumini

- adaptabilitate rapidă şi deschidere spre învăţare şi perfecţionare;

- rezistență la stress;

- disponibilitate la program flexibil.

 

Bibliografie:

-  Ordonanţa nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic;

 • Tehnica în  teatru –  Stelian Cărbunaru ,  Editura tehnică, București, 1988

 

 

Concursul va consta în susținerea unui Interviu.

Ora desfășurării interviului: 10.00

 

Persoanele interesate vor depune până la data de 13.09.2018, ora 15.00 la Compartimentul  Resurse Umane din cadrul Teatrului Municipal Matei Vișniec” Suceava dosarul care va cuprinde următoarele documente:

 • copia actului de identitate
 • curriculum vitae model European
 • scrisoare de intenție
 • cerere de înscriere (va fi solicitată la Compartimentul Resurse Umane)
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor absolvite, certificate de calificare, etc.
 • copie a carnetului de muncă şi/sau  adeverinţe care să ateste vechimea în muncă şi în specialitate
 • adeverință de sănătate de la medicul de familie sau Medicina Muncii
 • cazier judiciar sau declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale

Copiile actelor solicitate pentru dosarul de înscriere se vor prezenta însoțite de documentele originale.

 

Relaţii suplimentare se pot obţine la Compartimentul resurse umane, camera 205, la telefon: 0759 048 680 sau e-mail office@teatrulmateivisniec.ro

 

 

Director General,                                                                                                                                       

Carmen Veronica STEICIUC 

 

Compartiment Resurse umane,

  Consilier, Lăcătușu Doina     

 

 

 

                                                                                                                          

 


Teatrul Matei Vișniec Suceava

Teatrul Matei Vișniec Suceava