Angajări

Anunț angajare

Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava, anunță angajarea directă,  pe perioadă determinată, pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale vacante,  după cum urmează:

 

 • Director General Adjunct gradul II (S)  - 1 post

 

Condiţii specifice pentru ocuparea postului de Director General Adjunct gradul II:

- studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul:  științe umaniste și arte

- vechime în  specialitate de minimum  - 10 ani

- vechime într-un post de conducere – minim 3 ani

Atribuții principale:

1. Coordonează direct și nemijlocit activitatea compartimentelor de programe și proiecte culturale, artistic și tehnic de scenă, organizare de spectacole, promovare imagine (realizarea de afișe, caiete program, dând bun de tipar pentru acestea, programare spectacole, relația cu massmedia, articole în presa scrisa, emisiuni radio-TV);

2.Elaborează, împreună cu șefii de compartimente, planuri de perspectivă privind modernizarea și îmbunătățirea  organizarii activității culturale si artistice a Teatrului, planuri ce sunt propuse Directorului General pentru a fi analizate în Consiliul administrativ și face propuneri pentru optimizarea întregii activități a instituției de  spectacole.

3. Coordonează elaborarea şi realizarea programelor culturale ale Teatrului, în funcţie de strategia generală a instituţiei;

4. Întocmește programul de colaborare cu alte teatre din țară și străinătate;

5. Stabilește programul de turnee pentru spectacolele realizate de teatru, în scopul promovării acestora la nivel național și internațional;

6. Se preocupă de înscrierea și/sau participarea producțiilor Teatrului la toate festivalurile de teatru;

7. Alte atribuții stabilite de Directorul General al institiției.

 

 • Inspector de specialitate, gradul  I (S)       - 1 post

Condiţii specifice pentru ocuparea postului de Inspector de specialitate, gradul I, în cadrul Compartimentului Achiziții publice și Investiții:

- studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul:  științe economice

- vechime în  specialitate de minimum  - 3 ani şi 6 luni

Atribuţii principale:

1. Să proceseze documentele primite referitoare la declanșarea activităților specifice achizițiilor privind achizițiile de produse, lucrări, servicii în conformitate cu documentele de susținere elaborate în fiecare perioadă și furnizate de persoanele cu responsabilități și/sau compartimentele funcționale;

2. Întocmește documentația de atribuire în conformitate cu legislația în vigoare (referat, notă justificativă, proces-verbal, comandă caiet de sarcini, contract etc.);

3. Corelează și verifică datele înscrise în facturile primite de la terți, cu ofertele, comenzile și contractele, verificând respectarea prevederilor legale;

4. Să colaboreze cu persoanele desemnate din cadrul Compartimentelor funcționale;

5. Să participe la elaborarea procedurilor de achiziție publică pentru bunuri, servicii și lucrări;

6.Alegerea procedurii de achiziție publică, relaționarea și transmirea anunturilor în SEAP (www.e-licitatie.ro)

 

 • Muncitor din activitatea specifică instituțiilor de spectacole și concerte (manuitor, montator decor), treapta I  (M)     - 1 post

Condiţii specifice pentru ocuparea postului de Muncitor din activitatea specifică instituțiilor de spectacole și concerte, treapta I, în cadrul Biroului tehnic de scenă:

- studii medii tehnice şi/sau generale absolvite cu diplomă, calificare pentru meseria de lăcătuș mecanic, tâmplar

- vechime în muncă de minimum  - 6 ani şi 6 luni

- disponibilitate pentru deplasări (turnee în țară și străinătate)

Atribuții principale:

1. Asigură montarea și demontarea decorului și a elementelor de recuzită respectând toate indicațiile tehnice și artistice primite;

2. Respectă timpii de repetitiție și montare;

3. Colaborează cu alți tehnicieni care lucrează la scenă ajutând la buna desfășurare a spectacolului;

4. Repară orice defecțiune adusă decorului sau elementelor de recuzită;

5. Va avea grijă de elementele de décor și recuzită evitând producerea de daune materiale pentru teatru;

6. Participă la confecţionarea şi repararea decorului;

7. Va respecta cu strictețe normele de conduită în protecția muncii și evitarea incendiilor

 

 • Magaziner (M)

 

Condiţii specifice pentru ocuparea postului de Magaziner,  în cadrul Compartimentului Administrativ:

- vechime în muncă de minimum  - 3 ani și 6 luni

- studii medii absolvite cu diplomă

- abilități de comunicare, de a lucra în echipă, sistematic, cu precizie și îndemânare

- abilitatea de a lucra sistematic,  precizie, îndemânare de lucru cu cifrele

 

Atribuţii principale:

 

1.Primește materialele care se aprovizionează , verifică cantitățile indicate în documentele care le însoțesc și  controlează cât este posibil calitatea acestora. Răspunde de depozitarea lor în bune condiții pentru a se ezita   degradarea, respectandu-se și normele de protectia muncii si PSI.

2.Răspunde de gestiunea materialelor gospodăreşti, de producţie, carburanţi şi lubrefianţi, piese de schimb,

rechizite de birou, imprimate, obiecte de inventar, mijloace fixe, costume, precum şi alte bunuri materiale ce privesc activitatea instituţiei, cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 22/1969, O.M.F. 1752/2005.

3.Colaboreaza cu Compartimentul financiar contabil  caruia îi furnizează denumirea și cantitatea bunurilor solicitate, cu  sprijinul și îndrumarea șefului de compartiment .

4. Periodic, solicita Compartimentul financiar contabil  situația  stocurilor și verifică dacă acestea corespund cu ceea ce se află în magazie. Anunta șeful superior când stocurile la anumite materiale sunt epuizate sau nu au mișcare.

5. Materialele vor fi predate numai în baza bonurilor de materiale intocmite pe calculator. Verifica daca bonurile se intorc semnate si le pastreaza pentru eventualele confruntări .  Sesizează în scris conducerii firmei, având avizul șefului de compartiment, eventualele deteriorări nejustificate sau lipsa unor bunuri precum și predarea lor în grad avansat de murdarie .

6. Deschide fișele de inventar  personal, pe care le ține la zi cu toate modificările apărute.

7. Semnează fișele de lichidare a celor ce parasesc firma, numai dupa o atenta verificare a inventarelor personale și a bonurilor,  răspunde pecuniar de respectarea acestei îndatoriri .

 

Persoanele interesate vor depune până la data de 21.06.2017, ora 15.00 la Compartimentul  resurse umane din cadrul Teatrului Municipal Matei Vișniec” Suceava dosarul care va cuprinde următoarele documente:

 

 • copia actului de identitate
 • curriculum vitae model European
 • scrisoare de intenție
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor absolvite
 • copie a carnetului de muncă şi/sau  adeverinţe care să ateste vechimea în muncă şi în specialitate
 • adeverință de sănătate de la medicul de familie sau Medicina Muncii
 • cazier judiciar sau declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale

 

Copiile actelor solicitate pentru dosarul de înscriere se vor prezenta însoțite de documentele originale.

 

Candidații declarați admiși la selecția dosarelor vor participa la proba de interviu ce se va desfășura la data  ce va fi comunicată.  

 

Bibliografie:

- Ordonanţa nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic;

- Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice.

 

Relaţii suplimentare se pot obţine la Compartimentul resurse umane, camera 205, la telefon: 0330 803 995 int.110 sau e-mail office@teatrulmateivisniec.ro

 

Director General,                                                                            Compartiment Resurse umane,

Carmen Veronica STEICIUC                                                                   Lăcătușu Doina

 

 

 


Teatrul Matei Vișniec Suceava

Teatrul Matei Vișniec Suceava