Angajări

Angajare Impresar artistic, gradul I (S)

Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava, anunță organizarea unui concurs în data de 03.09.2019, la sediul Teatrului Municipal “Matei Vișniec” Suceava, strada Dragoș Vodă, nr.1, pentru ocuparea unui post contractual vacant, de execuție, prin angajare directă, pe perioadă determinată, după cum urmează:

În cadrul Compartimentului Artistic:

 • Impresar artistic, gradul I (S) - 1 post;

Condiţiile de participare la concurs sunt următoarele:
a) generale: cele prevăzute de art. 3 din Regulamentul-cadru - Anexă la H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare;
b) specifice:

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul Teatru și arte spectacolului, specialitatea Teatrologie (Management cultural, Jurnalism teatral)

- vechime în specialitate de minimum - 3 ani și 6 luni

Cerinţe specifice: cultură teatrală, gestionarea situațiilor de criză

Bibliografie:

 • Ordonanţa nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, cu modificările și completările ulterioare;

 • H.G. nr.846/2002 privind tipărirea, înregistrarea, vizarea, evidența și gestionarea abonamentelor și biletelor de intrare la spectacole ;

 • Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 • Legea nr. 8/14.03.1996, actualizată, privind dreptul de autor și drepturile conexe;

 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.

Concursul va consta în susținerea unui interviu.

Ora desfășurării interviului: 10.00

Persoanele interesate vor depune până la data de 28.08.2019, ora 15.00 la Compartimentul Resurse umane din cadrul Teatrului Municipal Matei Vișniec” Suceava dosarul care va cuprinde următoarele documente:

 • copia actului de identitate

 • curriculum vitae model European

 • scrisoare de intenție

 • cerere de înscriere (va fi solicitată la Compartimentul resurse umane)

 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor absolvite, certificate de calificare, etc.

 • copie a carnetului de muncă şi/sau adeverinţe care să ateste vechimea în muncă şi în specialitate

 • adeverință de sănătate de la medicul de familie sau Medicina Muncii

 • cazier judiciar sau declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale

Copiile actelor solicitate pentru dosarul de înscriere se vor prezenta însoțite de documentele originale.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Compartimentul resurse umane, camera 205, la telefon 0330 803 995 sau e-mail office@teatrulmateivisniec.ro

Director General - Carmen Veronica STEICIUC

Compartiment Resurse umane - Lăcătușu Doina


Teatrul Matei Vișniec Suceava

Teatrul Matei Vișniec Suceava