Teatrul Municipal "Matei Vișniec" Suceava

  • Acasă
  • Anunțuri
  • Achiziții
  • Anunț achiziție directă servicii specialitate în scopul organizării activităților de prevenire și protecție în domeniul SSM_SU, conform legilslației în vigoare

Achiziții

Anunț achiziție directă servicii specialitate în scopul organizării activităților de prevenire și protecție în domeniul SSM_SU, conform legilslației în vigoare

ANUNȚ PUBLIC

achiziție servicii specializate în scopul organizării activităților

        de prevenire și protecție în domeniul Sănătății în Muncă și a Situțiilor de Urgență,

conform legislației în vigoare

 

Cod CPV: 79710000-4

         

  Teatrul Municipal “Matei Vișniec” Suceava, cu sediul în municipiul Suceava, str. Dragoș Vodă, nr.1, în calitate de autoritate contractantă, intenționează să achiziționeze prin achiziție directă servicii specializate în scopul organizării activităților de prevenire și protecție în domeniul SSM/SU după cum urmează:

 

În domeniul Securității și Sănătății în Muncă:

            Să verifice/actualizeze documentația necesară implementării sistemului de securitate și sănătate în muncă în conformitate cu legislația în vigoare, astfel :

Să identifice pericolele și riscurile pentru fiecare componentă a sistemului de muncă, respectiv executant, sarcina de muncă, mijloace de muncă/echipamente de muncă și mediul de muncă pe locuri de muncă/posturi de lucru;

Să verifice/actualizeze instrucțiunile proprii de sănătate și securitate în muncă, pentru fiecare tip de activitate existentă în cadrul autorității contractante;

Să verifice și să actualizeze planul de avertizare, planul de protecție și prevenire și a planului de evacuare în situații de urgență la nivelul societății, conform OMAI 1184/2006. Art. 9, lit. e, coroborat cu prevederile Legii 481/2004, art. 75, Legea Protecției Civile.

Să efectueze analiza capacității de apărare împotriva incendiilor și întocmirea unui raport de analiză.

Să propună atribuții și răspunderi în domeniul securității și sănătății în muncă, ce revin angajaților instituției, corespunzător funcțiilor exercitate, care se consemnează în fișa postului, cu aprobarea angajatorului.

           Să asigure asistență tehnică la instruirea personalului privind securitatea și sănătatea în muncă, ca urmare a solicitării beneficiarului, la sediul autorității. Această activitate va fi supervizată de către directorul general al teatrului, care are de altfel, și responsabilitatea, conform legii, pentru organizarea activităților privind securitatea și sănătatea în muncă.  În acest sens, toate instructajele privind securitatea și sănătatea în muncă se vor realiza strict cu acordul autorității.

Va participa la recepția decorurilor, elaborând normele și instruțiunile specifice fiecărui spectacol.

Să efectueze instructajul introductiv general, testarea cunoștințelor în domeniul securității și sănătății în muncă, pe categorii de personal, precum și verificarea efectuării instructajelor periodice și periodice suplimentare, la sediul autorității; pentru noii angajați, are obligația de a efectua la sediul autorității instructajele de tip introductiv – general.

Să instruiască și să responsabilizeze șefii de compartiment/birou în vederea efectuării instructajelor la locul de muncă și a instructajelor periodice pentru salariații din subordinea acestora;

Să verifice efectuarea instructajelor periodice și periodice suplimentare.

Să efectueze controale interne la locurile de muncă și să informeze angajatorul, în scris, asupra deficiențelor constatate în timpul controalelor efectuate și a măsurilor propuse pentru remedierea acestora.

Să întocmească evidența meseriilor și a profesiilor prevăzute de legislația specifică, pentru care este necesară autorizarea exercitării lor.

Să verifice/întocmească evidența posturilor de lucru care necesită examene medicale suplimentare.

             Să verifice/întocmească evidența posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesită testarea aptitudinilor și/sau control psihologic periodic.

             Să stabilească zonele care necesită semnalizare de securitate și sănătate în muncă, tipul de semnalizare necesar și amplasarea, conform H.G.R. nr. 971/2006, privind cerințele minime pentru semnalizarea de securitate și/sau de sănătate la locul de muncă, cu modificările și completările ulterioare.

             Să identifice echipamentele individuale de protecție necesare pentru posturile de lucru din cadrul instituției și să întocmească necesarul de dotare a lucrătorilor cu echipament individual de protecție împreună cu șefii locurilor de muncă.

             Să cerceteze accidentele de muncă și să elaboreze rapoartele privind accidentele de muncă suferite de lucrătorii din instituție, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

            Să acorde asistența tehnică în cadrul unor controale efectuate de factorii reponsabili în domeniu, răspunzând în maxim 24 de ore în caz de solicitare.

            Să urmarească realizarea măsurilor dispuse de către inspectorii de muncă, cu prilejul vizitelor de control și al cercetării evenimentelor.

Să actualizeze în permanență documentele contractuale, în funcție de schimbările intervenite în cadrul legislației în vigoare, modificări pe care prestatorul le va aduce în timp util la cunoștința autorității.

Să efectueze la timp instructajele periodice pentru șefii de compartimente/birou și să respecte termenele de cercetare a accidentelor de muncă, conform legislației în vigoare.

Să informeze autoritatea cu privire la data instructajelor pentru a nu impiedica bunul mers al activității teatrului.

Să presteze activitățile contractuale cu maximă responsabilitate, folosind personal competent și atestat pentru acest tip de activități.

           Să respecte în timpul executării lucrărilor contractuale, regulamentul intern al autorității, Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare și celelalte acte normative în vigoare, care reglementează domeniul securității și sănătății în muncă.

          Prestatorul garantează autorității că va respecta confidențialitatea datelor și informațiilor de care a luat cunoștință cu prilejul prestării de servicii și se angajează să nu facă declarații sau să întreprindă alte acțiuni în relațiile cu terții care să prejudicieze interesele autorității.

          Îndeplinește alte atribuții prevăzute de legislația în vigoare în domeniul securității și sănătății în muncă.

             În domeniul Situaţiilor de Urgenţă:

           Să prezinte raportul semestrial de activitate, conform art. 40 din Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare.

           Participă la actualizarea și aplicarea concepției de apărare împotriva incendiilor la nivelul autorității contractante.

           Controlează aplicarea normelor de apărare împotriva incendiilor în domeniul specific.

           Propune includerea în bugetele proprii a fondurilor necesare organizării activității de apărare împotriva incendiilor, dotări cu mijloace tehnice pentru apărarea împotriva incendiilor și echipamente de protecţie specifice.

           Prezintă conducerii, semestrial sau ori de câte ori situația impune, raportul de evaluare a capacității de apărare împotriva incendiilor.

Îndeplinește alte atribuții prevăzute de legislația în vigoare în domeniul Situațiilor de Urgență.

           Perioada contractului este până la 31.12.2018.

           Propunerea financiară va conține prețul ofertei, respectiv prețul total al serviciului în lei, fără TVA.

            Achiziția acestor servicii se va realiza direct prin intermediul catalogului electronic (SEAP), în conformitate cu prevederile art. 7, alin. (5) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice.

            Criteriul de atribuire este “prețul cel mai scăzut”, cu condiția ca din oferta prezentată să reiasă îndeplinirea tuturor condițiilor din prezentul anunț.

            Ofertele primite până la data și ora limită, vor fi analizate. Ulterior analizării ofertelor, achiziția va fi inițiată direct on-line  din SEAP.

            Operatorii economici interesați vor depune oferta de preț până la data de 26.02.2018, ora 14, pe e-mail la adresa autorității contractante: teatrulmateivisniecsv@yahoo.com sau la sediul autorității din Suceava, str. Dragoș Vodă, nr.1, împreună cu o copie a certificatului de înregistrarea și atestările conform legislației în vigoare.

 

            Relații suplimentare se pot obține la telefon: 0726/282 097 sau pe e-mail: teatrulmateivisniecsv@yahoo.com.

 

 

 

DIRECTOR GENERAL,

Carmen Veronica STEICIUC

 

Verificat,

Păscărița Liliana

Contabil șef

 

Elaborat,

Anca Cîrstean

inspector de specialitate


 

 

       

 

       

 

 

 

     

 

 

 

 

 


Teatrul Matei Vișniec Suceava

Teatrul Matei Vișniec Suceava