Théâtre Municipal "Matei Vişniec" Suceava

Angajări

Anunț pentru ocuparea a 4 posturi vacante

Nr. 475 din 16.03.2018

A N U N Ţ
Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava, anunță organizarea unui concurs în data de 28.03.2018, la sediul Teatrului Municipal “Matei Vișniec” Suceava, strada Dragoș Vodă, nr.1, pentru ocuparea a 4 posturi contractuale vacante, de execuție, prin angajare directă, pe perioadă determinată, după cum urmează:

În cadrul Compartimentului Artistic:

Secretar literar, gradul I (S) - 1 post;
Condiţii specifice pentru participare:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul teatrologie (management cultural, jurnalism teatral) sau filologie, jurnalism și știinte ale comunicarii, alte domenii socio-umane.
- vechime în muncă de minimum - 3 ani și 6 luni

Impresar artistic, gradul I (S) - 1 post;
Condiţii specifice pentru participare:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă.
*Pot constitui un avantaj studiile absolvite în domeniul economic.
- vechime în muncă de minimum - 3 ani și 6 luni

În cadrul Compartimentului Marketing, Comunicare, Imagine și Relații publice:
Expert marketing PR, gradul I - 1 post; 
Condiţii specifice pentru participare
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă.
*Pot constitui un avantaj studiile absolvite în domeniul economic.
- vechime în specialitate de minimum 6 ani și 6 luni

Bibliografie pentru posturile de Secretar literar gr.I, Impresar artistic, gradul I (S), Expert marketing PR, gr. I
Ordonanţa nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic;
Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;
Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

În cadrul Biroului tehnic de scenă
Muncitor din activitatea specifică instituțiilor de spectacole sau concerte (recuziter), 
treapta I - 1 post

Condiţii specifice pentru participare:
- studii medii și/sau generale absolvite cu diplomă de bacalaureat;
- vechime în muncă de minimum - 6 ani și 6 luni
- calificare în domeniul absolvit

Cerințe specifice:
- disponibilitate pentru deplasări (turnee în țară și străinătate);
- Adaptabilitate rapidă şi deschidere spre învăţare şi perfecţionare;
- rezistență la stress;
- disponibilitate la program flexibil;
Bibliografie: Tehnica în teatru – Stelian Cărbunaru , Editura tehnică, București, 1988

Concursul va consta în susținerea unui Interviu.

Ora desfășurării interviului: 10.00

Persoanele interesate vor depune până la data de 26.03.2018, ora 15.00 la Compartimentul resurse umane din cadrul Teatrului Municipal “Matei Vișniec” Suceava dosarul care va cuprinde următoarele documente:
copia actului de identitate 
curriculum vitae model European
scrisoare de intenție
cerere de înscriere (va fi solicitată la Compartimentul resurse umane)
copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor absolvite, certificate de calificare, etc. 
copie a carnetului de muncă şi/sau adeverinţe care să ateste vechimea în muncă şi în specialitate
adeverință de sănătate de la medicul de familie sau Medicina Muncii
cazier judiciar sau declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale
Copiile actelor solicitate pentru dosarul de înscriere se vor prezenta însoțite de documentele originale.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Compartimentul resurse umane, camera 205, la telefon: 0759 048 680 int.110 sau e-mail office@teatrulmateivisniec.ro

Compartiment Resurse umane,
Lăcătușu Doina

 


Matei Vişniec Théâtre

Matei Vişniec Théâtre